نیکی به پدر و مادر

|667061|pcl

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 33 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

نيكى به پدر و مادر
وجوب پرهيز از آزار پدر و مادر
فروتنى در برابر والدين
وظيفه فرزند پس از درگذشت والدين
خواهر و برادر
در نسبت برادرى اصل بر آن است كه برادران دو وظيفه را نسبت به هم انجام مى‏دهند:
صله رحم
تعريف حقوق
اهميت حقوق پدر و مادر
تقدم حق مادر بر پدر
ناتوانى در اداى حق مادر
حقوق پدر و مادر
آثار نيكى به پدر و مادر
حقوق والدين
عوامل موثر در عقوق والدين
منابع
پى‏نوشتها