کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات|666980|pcl

اهداف درس:

آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطاتآشنایی با فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطاتسیر تحول و تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتتاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی، امور بانکی و...آشنایی با اینترنت و کاربرد های آنتعداد اسلاید:66